มาทำความเข้าใจว่า ศูนย์ศึกษาวิจัยจีโนมและไปโอคอมพิวติ้ง (CGRB) ของมหาวิทยาลัยโอเรกอนเสตท ใช้ประโยชน์จาก โปรเซสเซอร์ EPYC เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการวิจัยการใช้งานจีโนม โดยใช้ข้อมูลเป็นตัวผลักดันหัวข้อวิจัยในด้านวิทยาศาสตร์เพื่อชีวิตและสิ่งแวดล้อมอย่างไร

Related Case Studies