แบบสอบถาม งาน Big Data & Cloud Computing 2021

AMD and HP – The next era of high performance computing

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564

ข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถาม

  ชื่อ-นามสกุล :

  ชื่อหน่วยงาน :

  ตำแหน่ง :

  เบอร์โทรศัพท์ :

  เบอร์โทรศัพท์มือถือ :

  อีเมล :

  1. ท่านอยู่ในส่วนงานใดของการดำเนินการจัดซื้อระบบสารสนเทศ
  คณะกรรมการกำหนดคุณสมบัติเกี่ยวกับโครงการจัดซื้อจัดหาคณะกรรมการพิจารณาผลคณะกรรมการตรวจรับคณะทำงานโครงการ

  2. หน่วยงานหรือองค์กรของท่านมีโครงการจัดซื้อ Notebook / PC / Desktop/ Workstation / Server หรือไม่
  มีโครงการไม่มีโครงการ

  ถ้ามี กรุณาระบุระยะเวลาที่ท่านจะเริ่มโครงการ
  ภายใน 1-3 เดือน4-6 เดือน7-12 เดือนมากกว่า 1 ปี

  งบประมาณโดยประมาณ
  ต่ำกว่า 5 ล้านบาท6-20 ล้านบาท20-50 ล้านบาทมากกว่า 50 ล้านบาท

  3. ท่านมีความประสงค์ให้ AMD หรือ HP ติดต่อท่านสำหรับนัดหมายเพื่อบรรยาย นำเสนอเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ หรือ เทคโนโลยีสารสนเทศ ในอนาคตหรือไม่
  ต้องการให้ติดต่อกลับเพื่อนัดหมายไม่ต้องการ

  4. ช่องทางที่ต้องการให้ติดต่อ
  โทรศัพท์โทรศัพท์มือถืออีเมลไม่ประสงค์รับข่าวสาร

  ขอบคุณที่ท่านสละเวลากรอกแบบสอบถาม

  ผู้โชคดี 10 ท่านจะได้รับ Starbucks E-Voucher มูลค่า 200 บาท