Blur Studio ย่นเวลาการเร็นเดอร์ผลด้วย AMD EPYC™ Gen 2

ด้วยความเร็วและผลการเร็นเดอร์ซึ่งให้พิกเซลที่มีความคมชัด จึงช่วยเพิ่มเวลาให้ทีมงานรังสรรค์และยกระดับวิชวลเอฟเฟคในTerminator: Dark Fate

Related Case Studies